ITM GHITA | Org nr: 927 249 057

Vi ber om at du har fullt les våre vilkår og betingelser før du bestiller!


Policy


Generelle Avtalevilkår


Bruk av NordicVM -prøve-tjenester:

  • I tilfelle av ulovlig aktivitet på vps trial du skal betale belastet med et beløp av 20 euro
  • Og for å aktivere prøve-vps du må svare på en billett som er selvgenerert av systemet for å si at du godtar.

De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og ITM GHITA i forbindelse med kjøp/leie av tjenester fra ITM GHITA (SOOFLY NETWORK). Dette kan for eksempel være:

  • Webhotell, domene og e-post
  • Dedikert Servere
  • Webutvikling / Hjemmesider

Avtalen er inngått når kunden har avsendt en bestilling. Dette kan for eksempel skje via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse Generelle Avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert Avtale med Kunde og ITM Ghita (Soofly Network) går foran disse Generelle Avtalevilkår.

2.0 Kontaktinfo
ITM Ghita (Soofly Network) formoder at vedkommende som oppføres som mottaker av e-post, samt at den/de som har passord til login info, også har rett til å forføye over produkter/tjenester. Retten formodes å omfatte endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at Kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til produkter/tjenester og meddeler ITM GHITA (Soofly Network) om endringer i kontrollopplysninger.

Kunden plikter å oppdatere i kontrollpanel ved eierskapsforandringer, adresseforandringer, forandring i den e-posten som kunden kan treffes på etc. Dersom Kunden ikke har tilgang til kontrollpanel, eller dersom dette ikke er mulig å gjøre for den aktuelle tjenesten, så plikter Kunden å melde forandringer i kontaktopplysninger til ITM Ghita (Soofly Network). Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til ITM Ghita (Soofly Network) til enhver tid er riktig.


3.0 Oppsigelse
Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos ITM Ghita (Soofly Network) før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenester, vil alle Kundens data bli slettet. Dette kan skje når Avtaleperioden utløper, eller når oppsigelsen er mottatt, eller i forbindelse med dato det er angitt at tjenestene skal avsluttes. Dersom kunden sier opp på en ikke gyldig måte, er det opp til ITM Ghita (Soofly Network) om oppsigelsen aksepteres.

ITM Ghita (Soofly Network) forbeholder seg retten til å kunne si opp en avtale, eller til å la være å akseptere en bestilling.

4.0 Mislighold
Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor ITM Ghita (Soofly Network), har ITM Ghita (Soofly Network) rett til å heve eksisterende avtale(r) med umiddelbar virkning, hvoretter tjenestene avsluttes og data kan bli slettet uten varsel. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 60 dager etter forfallsdato. Ved manglende betaling kan ITM Ghita (Soofly Network) nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Ved mislighold vil Kundens betalingsforpliktelser gjelde ut den hele påbegynte avtaleperiode.


5.0 Endringer
ITM Ghita (Soofly Network) forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasninger av produkter og tjenester levert av ITM Ghita (Soofly Network).


ITM Ghita (Soofly Network) forbeholder seg retten til uten varsel å foreta mindre endringer i prisene/vilkårene for bruk av produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. ITM Ghita (Soofly Network) forbeholder seg retten til uten varsel å prisjustere løpende avtaler i henhold til inflasjon, samt uten varsel å foreta mindre endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandører av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandører med mer.

Vesentlige endringer i vilkårene skal meddeles til Kunden med minst 30 dagers varsel. Dette kan meddeles elektronisk, som for eksempel med e-post, eller å informere om endringer ved innlogging i kontrollpanel. Dersom Kunden i en slik situasjon ikke aksepterer endringene må Kunden si opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet. Dersom Kunden ikke har sagt opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet, regnes endringene som aksepterte av Kunden.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for det totale engasjementet i ITM Ghita (Soofly Network) siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

ITM Ghita (Soofly Network) er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Tjenester blir ikke strupet ved overforbruk av trafikkressurser
Dersom Kunden benytter mer trafikk enn det som er inkludert i tjenesten Kunden har bestilt, vil det bli etterfakturert med kr 5 per GB overforbruk. Webhotell har ingen trafikkbegrensning, og vil ikke bli etterfakturert for høyt forbruk.

8.0 Inflasjon
Prisene for alle tjenester vil over tid økes grunn av inflasjonen. Dette vil skje uten varsel og baseres på konsumprisindeksen. ITM Ghita (Soofly Network) forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandør av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandør med mer. Vesentlige endringer skal varsles jfr. kapittel 5.0.

9.0 Diverse
Dersom ITM Ghita (Soofly Network) endrer eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform overdras kundeforholdet automatisk til ny eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform.

For webhotell og e-post-kunder er det satt en øvre grense for hvor mange e-poster hvert domene har lov til å sende ut per time. Dette er for å forhindre at våre mailservere benyttes til å sende ut spam/søppelpost. Grensen er for tiden 50 e-poster pr.time. Kunder som sender så mye legitim e-post at ovennevnte begrensning forstyrrer daglig bruk, kan kontakte ITM Ghita (Soofly Network) for å få opphevet denne grensen for sitt domene.

10.0 Tvister
Tvister vedrørende denne avtale, som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, skal styres etter norsk lov og avgjøres av alminnelig domstol.

11.0 Sen betaling
Ved for sen betaling av faktura vil det legges på et forsinkelsesgebyr på 25 kroner dagen etter forfall. Dersom faktura har gått 4 dager over forfall, vil tilhørende tjenester midlertidig sperres.

De aktuelle tjenestene vil automatisk gjenåpnes når hele faktura inkl. forsinkelsesgebyr er betalt.

Dersom ikke hele faktura betales innen rimelig tid (og senest 25 dager etter opprinnelig forfall), vil tilhørende tjenester slettes.


Avtalevilkår for Dedikert Server


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom ITM Ghita (Soofly Network) og Kunde.


Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn Generelle Avtalevilkår.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Garanti om oppetid
Det garanteres at infrastruktur som switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom ITM Ghita (Soofly Network) ikke oppnår en en slik oppetid mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis dedikert server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.0 Abonnement
Dedikert Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklus bestemmes av Kunden under bestilling. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.0 Diverse
Dedikert Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har root / administrator tilgang. ITM Ghita (Soofly Network) drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke raid, disker, etc på server. ITM Ghita (Soofly Network) vil på forespørsel bytte komponenter som har feilet etter best effort.

Dersom Kundens tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder ITM Ghita (Soofly Network) seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. ITM Ghita (Soofly Network) aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez o.l. hvor opphavsrett krenkes. ITM Ghita (Soofly Network) tillater ikke hat-materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer som samfunnet/internett-samfunnet generelt setter. ITM Ghita (Soofly Network) kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på ITM Ghita (Soofly Network) sine dedikerte servere.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for Dedikert Server hos ITM Ghita (Soofly Network) siste 12 måneder - regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

ITM Ghita (Soofly Network) er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal Kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos ITM Ghita (Soofly Network). Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til ITM Ghita (Soofly Network) å avgjøre om oppsigelsen aksepteres. Dersom Kunden ikke har innlogging til kontrollpanel, må Kunden forespørre ITM Ghita (Soofly Network) om prosedyre ved oppsigelse. Ved oppsigelse, må avtale sies opp minimum 5 dager før forfallsfristen på den siste tilsendte fakturaen.

8.0 Angrerett
En dedikert server bygges på bestilling og ansees derfor som en skreddersydd tjeneste. Det er ingen angrerett på dedikerte servere etter at bestilling er levert. Kunde forstår og aksepterer at han/hun gir avkall på angreretten i det øyeblikket en dedikert server bestilles.


Avtalevilkår for Domenenavn


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom ITM Ghita ( Soofly Network ) og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn Generelle Avtalevilkår.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Angrerett
Et domene anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Registrering av domene medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør og det er derfor ingen angrerett for domener som har blitt registrert.

3.0 Abonnement
Domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. For de fleste domenetyper faktureres det for 12 måneder av gangen. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden. Domene blir fakturert i god tid før det utløper. Dersom faktura for Domene ikke har blitt betalt når Domene skal fornyes, så blir Domene normalt sett ikke fornyet. Dersom faktura for Domene blir betalt etter at Domene har utløpt, risikerer Kunden tap av Domene. Dersom Kunde ikke skal fornye Domene, så må Domene sies opp på gyldig måte. Dersom Domene ikke sies opp på gyldig måte innen betalingsfrist på faktura har forfalt, må Kunde betale faktura for Domene.

4.0 Toppnivådomener
Kunden plikter å overholde gjeldende domeneregler. Enhver bruk av Domene skal være i samsvar med toppnivås navnepolitikk. I det øyeblikket Domene er registrert samtykker Kunden toppnivås navnepolitikk.

.no: Kunde godkjenner vilkår via NORID,s egenerklæring, samt Regelverk for .no (navnepolitikken): https://www.norid.no/no/regelverk/navnepolitikk/vedlegg-a/.

For alle andre domener, aksepterer kunde vilkår for domener via OpenSRS.
Avtalevilkår for domener registrert via OpenSRS finnes fortiden via følgende link: https://www.opensrs.com/docs/contracts/exhibita.htm

Kunden plikter å sette seg inn i sitt ansvar overfor ICANN som fortiden finnes på følgende link: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

Kundens rettigheter fra ICANN finnes fortiden på følgende link:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

ITM Ghita ( Soofly Network ) forebholder seg retten til å stå som administrativ kontakt, teknisk og/eller faktureringskontakt for Domene i den grad ITM Ghita ( Soofly Network ) anser dette som nødvendig.

Dersom en ordre krever egenerklæring og/eller annet, og riktig egenerklæring og/eller annet ikke er ITM Ghita ( Soofly Network ) i hende innen 30 dager etter bestilling, forbeholder ITM Ghita ( Soofly Network ) seg retten til å kansellere bestillingen.

Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder for Domene. Kunden har ikke sikret seg Domene før det faktisk har blitt registrert. Kunden plikter å undersøke om Domene faktisk er registrert. Dette gjelder også i tiden etter at Domene har blitt registrert. ITM Ghita ( Soofly Network ) vil ikke erstatte tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

6.0 Prisendringer
Pris for Domene blir ikke årlig inflasjonsjustert. Pris for Domene endres dersom toppnivåregistrar, eller underleverandør av Domene endrer sin pris. Dersom for eksempel Norid øker/senker prisen for årlig domeneavgift med kr 10 for .no domene, så vil ITM Ghita ( Soofly Network ) gjøre det samme. Prisendringer under kr 20 blir ikke varslet. ITM Ghita ( Soofly Network ) forbeholder seg retten til å foreta endringer i pris som følge av endrede markedsforhold. Et eksempel på endrede markedsforhold er endring i den valutakurs som Domene betales i til underleverandør

7.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for tap av Domene, eller andre forhold knyttet til Domene, utover maksimalt kr 1000. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

ITM Ghita ( Soofly Network ) er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

8.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos ITM Ghita ( Soofly Network ). Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til ITM Ghita ( Soofly Network ) å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.


Powered by WHMCompleteSolution